Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

InforCrypt BV

Algemene Voorwaarden

Datum van laatste aanpassing: 30 December 2021

Bij InforCrypt willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze Klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in InforCrypt stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en voorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren. Met de ontvangst van uw inschrijvingsbevestiging via mail wordt uw inschrijving als definitief beschouwd. Door een inschrijving te plaatsen stemt u ermee in kennis te hebben genomen van onze volledige openbaarmaking van risico’s van artikel 13 van deze Voorwaarden. InforCrypt kan deze Algemene Voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe inschrijving. Op de inschrijving die u nu zal plaatsen, gelden de huidige Algemene Voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Ondernemingsgegevens
 • Handelsnaam en rechtsvorm: InforCrypt BV
 • Adres Zetel: Gentsestraat 15, 8860 Lendelede
 • Adres Kantoor: Dumolinlaan 1, 8500 Kortrijk
 • Ondernemingsnummer: BE 0832 341 261
Contactgegevens

Artikel 1. Algemene bepalingen

De website van InforCrypt BV, met maatschappelijke zetel te Gentsestraat 15, 8860 Lendelede, kantoor te Dumolinlaan 1, 8500 Kortrijk en met ondernemingsnummer BE 0832 341 261, (hierna “InforCrypt BV”) biedt haar klanten opleidingen aan, hierna “onze Diensten”:

 • De manier waarop wij deze Crypto-opleidingen aanbieden zijn in:
  • Privélessen Persoonlijke coaching, Plan zelf je lesmomenten, bij u thuis of op kantoor, 2 uur privé-opvolging per pakket,
  • Groepslessen Coaching in groep, Voorgeplande lesmomenten, op kantoor, maximum 6 personen
  • Online lessen 2D animatie video's, 24/7 toegang, +- 26 uur aan videocontent, toegankelijke opvolging & community via IFC+ platform
 • Verschillende formules op basis van u kennis die zijn mogelijk voor de cursussen:
  • Basis: De eerste lessen zullen jou welkom heten in de wereld van Cryptocurrency, waar heel veel over te vertellen valt! Ontdek hoe Bitcoin is ontstaan en hoe de basic Blockchain werkt. We laten ook zien wat Altcoins zijn en waarvoor ze staan.
  • Advanced: In de geavanceerde lessen gaan we de Crypto-markt op een veel technischer vlak gaan bekijken. We geven u een eerste rondleidingin de (Day-)trading wereld.
  • Pro: De Pro lessen zijn speciaal gemaakt voor diegene die er graag dieper op ingaan, want ze zijn voorzien met een hoge dosis aan kennis. We doen er dan ook alles aan om hier een goede trader van u te maken.
  • Full Pack: Een combinatie de formules van de Basis, Advanced & Pro.
 • Evenementen

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op al haar klanten (huidige, voormalige en toekomstige), bij elk bezoek of gebruik van de website en de informatie ervan door een klant (hierna de "Klant") op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten terzake door of namens InforCrypt BV en haar partners verzorgde trainingen en opleidingen.

In deze Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Klant: “de wederpartij van InforCrypt.”
 • Overeenkomst: “elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van InforCrypt.”
 • Sessie: “De duurtijd van de bijeenkomst van één opleidingsonderdeel.”
 • Klant: “de wederpartij van InforCrypt BV.”
 • Overeenkomst: “elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van InforCrypt BV.”
 • Sessie: “De duurtijd van de bijeenkomst van één opleidingsonderdeel.”
 • InforCrypt Plus Platform: “Een platform die onze cursisten verbindt met elkaar om interesses en kennis te delen waarbij de cursisten lidmaatschap ontvangen op het InforCrypt Plus platform op basis van de verdiende Inforcoins gemaakt tijdens de quizen na de lessen. Om toegang te verkrijgen tot het platform moet je dus student (geweest) zijn bij InforCrypt BV. Je krijgt sowieso een lidmaatschap van 2 maanden per cursus die je volgt (Basis, Advanced of Pro). Bij een full pakket is het lidmaatschap één jaar, zowel privé, groep als online.”

Artikel 2. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

Door een inschrijving te plaatsen gaat de Klant akkoord dat hij of zij deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door InforCrypt BV aanvaard zijn.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van bepalingen van de Voorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Voorwaarden onverlet.

Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Klant en InforCrypt BV en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Als u niet wilt te worden gebonden aan onze Voorwaarden is uw enige optie www.inforcrypt.com niet te bezoeken, te bekijken of anderszins gebruik te maken van één of meerdere diensten en producten aangeboden door InforCrypt BV. U begrijpt, accepteert en bent het er mee eens dat deze Voorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en InforCrypt BV vastleggen.

Artikel 3. Inhoud van de website

InforCrypt bepaalt grotendeels de inhoud van de website en draagt grote zorg voor de informatie erop. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om de website zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. InforCrypt BV behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

InforCrypt BV kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de website. Als gevolg hiervan, is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan InforCrypt BV niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Klant zou kunnen lijden als gevolg van de op de website verstrekte informatie. Uitingen van InforCrypt BV, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de website of andere informatiekanalen, met betrekking tot onze producten en diensten zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Als bepaalde inhoud van de website in strijd is met de wet, met de rechten van derden of met de goede zeden, moet de Klant InforCrypt BV zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via ons online contactformulier, zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden. Elke download vanaf de website is altijd op eigen risico van de Klant. InforCrypt BV is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Klant.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden InforCrypt BV niet. InforCrypt BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. InforCrypt BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. InforCrypt BV heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een inschrijving al bevestigd zou zijn.

Artikel 4. Inschrijvingen en annulering

Inschrijvingen die in naam van de Klant worden geplaatst, worden geacht te zijn geplaatst door de Klant en zijn bindend. InforCrypt BV heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een inschrijving, zoals bijvoorbeeld het vragen van een vooruitbetaling, of andere zekerheidsstelling, en kan zonder opgave van redenen een inschrijving van de Klant weigeren.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende diensten en producten. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van InforCrypt BV van de inschrijving van de Klant, of door aanvang van de uitvoering van de inschrijving door InforCrypt BV. Bevestiging kan elektronisch (via de website of per e-mail), schriftelijk (per brief naar onze maatschappelijke zetel) of mondeling plaatsvinden.

De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Klant daartegen binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt. InforCrypt BV is uitsluitend aan haar offertes gebonden indien het akkoord door de Klant schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd.

Annulering van inschrijvingen kan alleen na schriftelijke of elektronische bevestiging van InforCrypt BV. Bij annulering van een inschrijving worden de deelnamekosten niet gerestitueerd. Dit laat het recht van InforCrypt BV om geleden schade (bijvoorbeeld gederfde winst) te vorderen, onverlet. Annulering van de inschrijving dient steeds schriftelijk te gebeuren naar de maatschappelijke zetel of per e-mail naar hello@inforcrypt.com. Bij annulering van het vollédig opleidingspakket gelden volgende voorwaarden:

 • Voor de start van de eerste Sessie; 25% van het inschrijvingsgeld zal integraal verschuldigd blijven.
 • Voor de start van de tweede Sessie; 50% van het inschrijvingsgeld zal integraal verschuldigd blijven.
 • Later tijdens de opleiding; 100% inschrijvingsgeld zal integraal verschuldigd blijven.

Bij het verplaatsen van een Sessie gelden volgende voorwaarden:

 • Meer dan 24h voor de aanvang van de Sessie; er worden géén annulatiekosten aangerekend.
 • Minder dan 24h voor de aanvang van de Sessie; 50% van de kostprijs van de Sessie zal worden aangerekend.

Indien een Klant verhinderd is voor deelname is de Klant wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen. De Klant dient InforCrypt BV hieromtrent te verwittigen binnen de vijf (5) werkdagen en uiterlijk één (1) week voor de aanvang van de Sessie.

ONLINE LESSEN garantie:

De online lessen hebben een 100% GARANTIEDEKKING - Niet tevreden, geld terug garantie.
Dit is enkel geldig indien er niet meer dan 25% van de online streaming lessen werden bekeken in de eerste 3 dagen na aankoop. Aansluitend met geldige reden die per mail medegedeeld wordt, reden van u ontevreden ervaring. Deze feedback is voor Inforcrypt BV héél belangrijk om ons te leren verbeteren.

Inforcrypt BV heeft vertrouwen in de kwaliteit inhoud van haar product.

De geldige reden moet worden omschreven in eigen woorden en per mail worden gestuurd naar ondergeschreven adres: facturatie@inforcrypt.com

Tevens heeft de klant recht op een conference call van 1u maximum bij de aankoop van FULL PACK online.
Een afspraak kan worden gemaakt via het mail adres: facturatie@inforcrypt.com.

Artikel 5. Prijzen en Betaling

Alle op de InforCrypt BV website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW tenzij anders vermeld en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden. Indien leverings-, verzend-, reservatie- of administratieve kosten of andere overheidsheffingen worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de aangeboden diensten, opleidingen en producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. InforCrypt BV behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten, diensten en opleidingen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Uurtarieven zijn jaarlijks aan te passen in functie van de marktsituatie. De prijs die is vermeld in de overeenkomst is bindend, tenzij er tussen het moment van inschrijving en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde goederen verhogen. In dat geval is InforCrypt BV gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. De deelnamekosten zijn immers bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt InforCrypt BV zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

De Klant wordt verzocht om bij betaling het factuurnummer in te vullen. Alle facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, uitsluitend betaalbaar via overschrijving op het rekeningnummer van InforCrypt BV. De Klant dient binnen een termijn van vijf (5) dagen het totale factuurbedrag van de geleverde goederen en/of diensten over te schrijven naar InforCrypt BV op rekeningnummer Fortis: BE78001636485986 BIC GEBABEBB en uiterlijk één (1) week vóór de aanvangsdatum van de opleiding.

Facturen (als pdf-bestand) worden elektronisch (per e-mail) naar de Klant verstuurd, tenzij hij een schriftelijke aanvraag indient deze per post te willen ontvangen. In dat geval is InforCrypt BV gerechtigd een meerkost aan te rekenen van €4,95 per verzonden factuur per post.

In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is – het saldo verhoogd met een forfaitaire schadebeding van 10% op het totaal van de openstaande factuurbedragen met een minimum van €25 en een maximum van €1.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Ook verliest de Klant dan het voordeel van de toegekende disconto’s op het gewoon tarief. Elke door de Klant formeel bevestigde of contractueel vastgelegde opdracht is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. In voorkomend geval komt het voorschot door de Klant gestort, in mindering op de totale prijs voor de opdracht.

De Klant is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van InforCrypt BV, indien er problemen ontstaan met betrekking tot de betaling van de factuur.

Artikel 6. Opleiding en training

InforCrypt BV en haar partners spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleiding en training. Na afloop van de opleiding of training ontvangt de Klant een evaluatieformulier. InforCrypt BV zal dat gebruiken om de opleidingen en trainingen waar nodig te verbeteren alsmede haar docenten te beoordelen.

Eventuele klachten over de kwaliteit van de door InforCrypt BV en haar partners geleverde opleidingen en trainingen dienen binnen uiterlijk acht (8) dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan InforCrypt kenbaar worden gemaakt, ten aanzien van InforCrypt BV Opleidingen en Trainingen, Dumolinlaan bus 1, nummer 13, 8500 Kortrijk.

Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding of training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zullen InforCrypt BV trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training of opleiding. Indien een vervanging niet mogelijk is en InforCrypt BV de opleiding of training annuleert zal InforCrypt BV het deelnamegeld restitueren aan de Klant. De Klant heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding.

InforCrypt BV behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of opleiding geen doorgang te laten vinden. InforCrypt BV zal de Klant daarover tijdig informeren.

Artikel 7. InforCrypt Plus

Het Inforcrypt BV Plus platform is een platform voor onze studenten die functioneert als opvolgings platform en verbindt onze cursisten met elkaar om interesses en kennis te delen waarbij de cursisten lidmaatschap ontvangen op basis van de verdiende Inforcoins gemaakt tijdens de quizen na de lessen. Om toegang te verkrijgen tot het platform moet de cursist student (geweest) zijn bij InforCrypt BV.

Het Inforcrypt Plus platform is voor bestaande klanten beschikbaar met de verdiende Inforcoins gemaakt tijdens de quizen na de les en voor voormalige klanten tegen betaling beschikbaar, die hiertoe toegang kunnen verkrijgen door zich in te schrijven.

Standaard lidmaatschap voor twee (2) maand Inforcrypt Plus bij elk pakket (Basis, Advanced & Pro) en twaalf (12) maanden lidmaatschap bij het Platform bij de aanschaffing van de ‘Full Pack’ zowel privé, groep als online. Alsook door de quizen na de opleidingen correct te beantwoorden en Inforcoins te verzamelen. Bij iedere quizvraag in de quiz na iedere les kan er per goed geantwoorde vraag 1 Inforcoin verdiend worden. Na het traject kan Inforcrypt Plus nog steeds worden gebruikt na de aanschaffing van een maandelijks of jaarlijks abonnement.

Ter voorbeeld: een Klant koopt het Basispakket, dewelke deze al zeker twee (2) maanden toegang verkrijgt tot het InforCrypt Plus Platform. De Klant beantwoordt 14 vragen correct op de 25 vragen in tijdens de quizen over een periode van 5 lessen. Dit wil zeggen dat de Klant 14 x 1 Inforcoin (€2) = €28 aan Inforcoin waarde verkrijgt. Met deze waarde kan de Klant een bijkomende maand InforCrypt+ lidmaatschap veroorloven.

Op het InforCrypt Plus platform wordt er gesproken met respect, door ongeacht wie. InforCrypt BV behoudt zich het recht voor om de account van de Klant op te schorten tot zelfs te verwijderen van het platform indien InforCrypt BV kennis neemt van onrespectvol gedrag (pesterijen/bedreigingen) van een klant jegens een andere klant.

De klant heeft slechts recht op één account per gebruiker. Indien InforCrypt BV kennis verkrijgt dat een klant zijn of haar account deelt met andere gebruikers wordt het account onmiddellijk afgesloten en ontvangt de klant geen restitutie van de betaalde inschrijvingsgelden.

Reclame en/of spam maken voor een andere cursus, bedrijf, product of dienst op eender welke manier is ten strengste verboden. Als InforCrypt ontdekt dat een Klant het platform gebeurt, wordt de account van de Klant onmiddellijk afgesloten, zonder restitutie van de betaalde inschrijvingsgelden.

Elke Inforcoin representeert €2 enkel binnen het platform. De Inforcoins zijn op geen enkele manier inwisselbaar voor contant/digitaal geld en kunnen enkel gebruikt worden op het InforCrypt Plus platform. De Inforcoins valen niet door te verkopen aan andere leden of Klanten van InforCrypt of daarbuiten.

Het InforCrypt Plus platform is niet gemaakt en beveiligd om passwoorden en/of logins van crypto-accounts door te geven. Moest dat toch gebeuren, is InforCrypt niet aansprakelijk voor het verliezen van de online assets en/of cryptocurrencies.

De analyses die gemaakt worden op het ‘analyse’ platform zijn op geen enkele manier financieel advies. Het is puur een inzicht van geavanceerde traders.

Alle content die zich op het InforCrypt Plus platform bevindt, is uitsluitend bedoeld voor de leden van het InforCrypt Plus platform en mag dus niet gedeeld of gekopieerd worden.

Artikel 8. Uitvoering door derden

InforCrypt mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen. InforCrypt behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt InforCrypt BV zich het recht voor het trainings- of, opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

InforCrypt mag rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen aan derden en zal de Klant daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de Klant redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, krijgt de Klant de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de betreffende mededeling. Beide Partijen zullen dan een minnelijke regeling treffen waarbij InforCrypt BV een oplossing voor de bezwaren aanreikt.

Artikel 9. Levering en Levertijd

De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan InforCrypt BV bekend waren. Opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. De oplevering van haar producten en diensten geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van de nodige gegevens door Klant. Indien een overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van InforCrypt BV zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Indien de Klant tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. InforCrypt BV behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

De Klant verplicht zich alle gegevens die InforCrypt BV nodig heeft ten behoeve van het verstrekken van haar producten en diensten op verzoek, ter hand te stellen van InforCrypt en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de Klant binnen een periode van vier (4) weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt InforCrypt BV haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

Artikel 10. Duur

Onze diensten worden aangeboden voor een periode dewelke nodig is om de opleiding te verschaffen en enkel voor de periode dat de lessen daadwerkelijk worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 maand. De Klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 1 maand te respecteren, die 1 maand voor het einde van de abonnement dag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging. Zonder deze opzegging wordt de contractduur automatisch met 1 maand verlengd en aangerekend zonder mogelijkheid tot enige terugbetaling door InforCrypt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

InforCrypt BV is geen makelaar, dealer of beleggingsadviseur. InforCrypt BV heeft geen toegang tot niet-openbare informatie over cryptoprojecten, ICO’s of symbolische verkopen. Bij het verstrekken van onze opleidingen wordt er geen financieel advies gegeven of ontvangen, noch advies met betrekking tot investeringsbeslissingen. Inforcrypt BV geeft geen financieel advies en kan dus op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het verliezen van kapitaal of mislukte investeringen.

InforCrypt BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op onze website of sessies wordt aangeboden, of van de externe bronnen die gebruikt worden tijdens het opleidingstraject. InforCrypt BV is niet aansprakelijk voor door de Klant dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Klant of enige derde van door InforCrypt verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) of geleverde Dienst.

InfoCrypt BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen die door overmacht worden veroorzaakt.

InforCrypt is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de locatie van onze Diensten.

Onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming voor directe schade van InforCrypt BV jegens de Klant, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) niet meer bedragen dan de prijs, exclusief btw, bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van InforCrypt BV in de periode van één maand voorafgaand aan het verzuim van InforCrypt BV.

InforCrypt BV is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen.

InforCrypt BV is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of data of applicaties of andere materialen, die niet door InforCrypt BV werd geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan InforCrypt BV niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten of diensten zou gebruikt worden, of het feit dat anderen dan InforCrypt BV wijzigingen aan de producten of diensten hebben aangebracht.

InforCrypt BV is niet aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en schade wegens door InforCrypt BV gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

In het geval van een inbreuk op de Voorwaarden door de Klant, behoudt InforCrypt BV zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen, zoals het tijdelijk of permanent weigeren van toegang tot de diensten. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen geen aansprakelijkheid voor InforCrypt BV met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De Klant vrijwaart InforCrypt BV voor alle schade die InforCrypt BV mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door InforCrypt BV geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:

 • aanspraken van derden, werknemers van de Klant daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van medewerkers (werknemers en/of freelancers) van InforCrypt die ter beschikking zijn gesteld van de Klant en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
 • aanspraken van derden, werknemers van InforCrypt BV daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties in diens bedrijf indien van toepassing;
 • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door InforCrypt BV geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor InforCrypt BV verborgen was.

Met het geven van onze Diensten levert InforCrypt BV een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door InforCrypt BV geleverde Diensten waaronder trainingen, opleidingen en events de uiterste zorg wordt betracht, kan InforCrypt de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. InforCrypt BV noch diens partners of aangestelde zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

Artikel 12. Beëindiging

De Klant wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

 • de Klant een betalingsachterstand van meer dan twee (2) maanden heeft;
 • de Klant heeft moedwillig daden verricht die zijn professionele relaties met InforCrypt BV, andere bestaande of toekomstige business partners, met haar leveranciers, met haar personeel, met andere klanten of met de overheid in het gedrang brengt, schaadt of onmogelijk maakt;
 • InforCrypt BV goede gronden heeft te vrezen dat de klant in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
 • de Klant zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot uitstel van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen tien (10) dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
 • de opdracht, door nalatigheid van de Klant, meer dan 6 maanden blijft open staan;
 • de Klant een natuurlijk persoon is en overlijdt.

Wanneer beide partijen deze overeenkomst beëindigen in onderling akkoord, kunnen de daarbij geldende modaliteiten vrij worden gekozen. Deze Voorwaarden zullen eeuwigdurend toegepast blijven totdat deze expliciet worden beëindigd door InforCrypt BV, zonder kennisgeving en op elk moment. De Voorwaarden kunnen niet worden beïnvloed door de beëindiging van deze overeenkomst.

In geval van overmacht is InforCrypt BV gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 13. Links naar andere websites

De website kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen InforCrypt BV en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

InforCrypt BV heeft geen controle over externe websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Klant op de hyperlink klikt, verlaat hij de website en kan InforCrypt BV niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal, login paswoorden) welke door InforCrypt BV aangeleverd wordt aan de Klant is eigendom van InforCrypt BV ofwel de door InforCrypt BV ingehuurde trainers. Alle elementen en gegevens van de website die door InforCrypt BV aan Klant worden verstrekt voor plaatsing op onze website, onder meer alle teksten, beelden, logo's, grafieken, foto's, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van InforCrypt BV.

Alle door InforCrypt BV in het kader van de opleiding, training of event aan Klant verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Klant of diens organisatie. Het is de Klant, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.

Het is de Klant niet toegestaan om op basis van de door of namens InforCrypt BV verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij InforCrypt BV daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van InforCrypt BV, waarborgt InforCrypt BV dat deze over alle noodzakelijke toelatingen en/of licenties beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op:

 • het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transfereren van de ene drager op de andere;
 • het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;
 • het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;
 • het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

Artikel 15. Privacy

Alle informatie omtrent welke verwerkingsactiviteiten wij verrichten, de doeleinden van deze verwerkingsactiviteiten, de bewaartermijn, rechtsgronden en welke soort persoonsgegevens wij verwerken, kan u vinden in onze Privacyverklaring, steeds publiekelijk te raadplegen op onze website dewelke integraal deel uitmaken van deze Voorwaarden. Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? U kunt ons uw vraag via het online contactformulier of via mail naar hello@inforcrypt.com versturen.

Artikel 16. Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies, voor welke doeleinden zij worden gebruikt en hoelang zij worden bewaard op uw browser, verwijzen wij u graag door naar ons Cookiebeleid.

Artikel 17. Aantasting geldigheid - nietigheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. In een dergelijk geval zal deze bepaling vervangen worden door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

Het nalaten op gelijk welk moment door InforCrypt BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of enige andere uiting van InforCrypt BV en deze Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.

Artikel 18. Aanvulling en weiziging voowaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Privacy- en Cookieverklaring van InforCrypt BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. InforCrypt kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Klant een inschrijving plaatste.

InforCrypt BV behoudt zich het recht voor om de aangeboden producten en diensten op de website op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

Artikel 19. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.